BOLETÍN DE AGUA -ALTAFULLA-TORREDEMBARRA-RODA DE BARÀ-CREIXELL. Desde 70 € + IVA

BOLETÍN DE LUZ ALTAFULLA-TORREDEMBARRA-RODA DE BARÀ-CREIXELL- BOLETÍN ELÉCTRICO . Desde 70 € + IVA

Telf. 667.005.225

Enviar_WhatsApp

Realizamos todo tipo de boletines y documentación para solicitar el suministro eléctrico o el suministro de agua:

-Boletines azules (boletines de reconocimiento) en Altafulla-Torredembarra-Roda de Barà-Creixell. Desde 70 euros + IVA.

-Boletines blancos (certificados de instalador CIEBT) sellados por EIC autorizada(industria) en Altafulla-Torredembarra-Roda de Barà-Creixell.Desde 150 euros+ IVA.

-Boletines de agua en Altafulla-Torredembarra-Roda de Barà-Creixell. Desde 62 euros + IVA.

-Memorias técnicas de diseño en Altafulla-Torredembarra-Roda de Barà-Creixell.Desde 150 euros + IVA.

-Memorias técnicas simplificadas en Altafulla-Torredembarra-Roda de Barà-Creixell. Desde 200 euros + IVA.

-Proyectos eléctricos en Altafulla-Torredembarra-Roda de Barà-Creixell. Desde 420 euros + IVA

precio boletin

El precio del boletín depende del tipo de instalación que se certifique.

Puede pedir un presupuesto de forma rápida, comoda y sin ningún compromiso por su parte, mediante el siguiente formulario.

 

Puede solicitar un presupuesto on-line sin compromiso pulsando aquí. Le responderemos en 2 horas como máximo de horario comercial.

 

Butlletí d'aigua en Altafulla-Torredembarra-Roda de Barà-Creixell (Butlletí de conformidad de la instal.lació interior per a subministrament d'aigua mitjançant comptador)

Boletín de agua Altafulla-Torredembarra-Roda de Barà- Creixell(Boletín de conformidad de la instalación interior para el suministro de agua mediante contador)

En el boletín de agua se recogen los datos del titular del inmueble (propietario o arrenndatario),el emplazamiento, las características de la batería de contadores de agua (número de boquillas, diámetro y marca), así como la ubicación de la boquilla destinada al inmueble a certificar, el material y diámetro del montante. Por otra parte, el boletín de agua también recoge los datos del instalador autorizado en instalaciones de agua.

 

Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió a Altafulla-Torredembarra-Roda de Barà- Creixell (a efectes de rehabilitació de locals: pisos, oficines privades, locals comercials privats ... que d’acord amb la reglamentació vigent fos requisit la presentació d’una Memòria Tècnica de Disseny per a la seva legalització inicial)

Boletín de reconocimiento de instalaciones de baja tensión en Altafulla-Torredembarra-Roda de Barà- Creixell ( a efectos de rehabilitación de locales: pisos, oficinas privadas, locales comerciales privados... que de acuerdo con la reglamentación vigente fuese requisito a presentación de una Memoria Técnica de diseño para su legalización inicial)

Este boletín eléctrico se emplea para ampliaciones de potencia que no superen el 50% de la potencia inicial autorizada, para cambios de nombre de contratos con antiguedad superior a 20 años sin modificar la actividad (art. 83.5 RD 1995/2000), o para solicitar el alta de un suministro que actulamente se encuentre de baja.

En él se recogen los datos del local o vivienda, los datos del titular (propietario o arrendatario),el emplazamiento, las características técnicas de la instalación, los datos del instalador autorizado en baja tensión con su número de inscripción, la fecha en que se firma el boletín eléctrico y finalmente los defectos que posee la instalación si procede, y que se enumeran a continuación:

1-Incompliment de les mesures de seguretat en relació a contactes directes
2-Existència de receptors, mecanismes i d’instal.lació elèctrica en el volum prohibit en cambra de bany i/o dutxa
3-Manquen mesures adequades de seguretat contra contactes indirectes (diferencials d’alta sensibilitat o diferencials de mitjana sensibilitat i terra que no aguanten la tensió de V.
4-Falta d’interruptor general automàtic de tall omnipolar que protegeixi correctament la derivació individual, o d’ICPM en instal.lacions anteriors al REBT-2002.
5-Manca de protecció adequada contra curtcircuits i sobrecàrregues en els conductors en funció de la càrrega admissible dels aparells que a ells s’ha de connectar.
6-Manca de resistència d’aïllament de la instal·lació entre conductors i terra (inferior a 500.000 Ω sense aparells).
7-Excés de corrent de fuita sense receptors (superiors a 25 mA).
8-Valors excessius de la resistència a terra, quan s’utilitzi aquest sistema de protecció. Excés de caiguda de tensió.

 

 

 

Ir a la página principal

 

Contacto

 

Palabras clave:

Boletín luz en Torredembarra-Altafulla-Roda de Barà- Creixell/Butlletí de llum a Torredembarra-Altafulla-Roda de Barà- Creixell

Boletín agua en Torredembarra-Altafulla-Roda de Barà- Creixell /Butlletí d'aigua a Torredembarra-Altafulla-Roda de Barà- Creixell

Boletín eléctrico en Torredembarra-Altafulla-Roda de Barà- Creixell /Butlletí elèctric a Torredembarra-Altafulla-Roda de Barà- Creixell